Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Jogszabályok - tűzvédelem képes leírás - Tűzvédelem.tlap.hu
részletek »

Jogszabályok - tűzvédelem - Tűzvédelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tuzvedelem.tlap.hu » Jogszabályok - tűzvédelem
Keresés
Találatok száma - 13 db
Erdők tűz elleni védelme

Erdők tűz elleni védelme

(1) A rendelet hatálya kiterjed az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Etv. ) hatálya alá tartozó erdőterületekre (a továbbiakban: erdő). (2) Az erdőkben az általános tűzvédelmi szabályokon, valamint az Etv. -nek a tűz elleni védelemre vonatkozó rendelkezésein túl az e rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell. A fegyveres erők és rendvédelmi szervek kötelesek a kezelésükben nem lévő, de az általuk igénybe vett erdőben az erdőtűz megelőzésére a szükséges intézkedéseket megtenni, illetőleg a működésük közben keletkezett tűz eloltásáról haladéktalanul gondoskodni.

Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

1. §1 E rendelet mellékletében közzétett Gázpalack Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni a) a 8/2003. (II. 19. ) GKM rendelet hatálya alá nem tartozó gázpalackok és szelepeik, valamint szállításhoz használt egyéb tartozékaik időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésével, javításával, átalakításával, töltésével, töltetváltoztatásával, szerelvények alkalmazásával összefüggő biztonságtechnikai követelmények, továbbá a műszaki biztonsági jellegű hatósági eljárások tekintetében, b) a varrat-nélküli acél, varrat-nélküli alumínium és alumíniumötvözet, valamint a hegesztett kivitelű ötvözetlen acél gázpalackok gyártásánál (IV-VI. Fejezetek).

Hegesztési Biztonsági Szabályzat

Hegesztési Biztonsági Szabályzat

1. Hegesztő munkahelyen hegesztő tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégíti - a jelen Biztonsági Szabályzat követelményeit, és - a hatályos környezetvédelmi, egészségügyi egyéb biztonsági és tűzvédelmi elôírásokat. 2. Magánszemélyeknél nem telepített munkahelyen történő munkavégzéskor a munka biztonságos elvégzéséért, a tűzvédelmi-, a környezetvédelmi-, a munkavédelmi- és az egyéb biztonsági előírások betartásáért a hegesztő személyében felelős.

Katasztrófavédelmi törvény

Katasztrófavédelmi törvény

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi egyezményekből eredő feladatok teljesítése érdekében, valamint az életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzése és károsító hatásai elleni védekezés egységes irányítási rendszerének kialakítása és működtetése, továbbá a veszélyhelyzetben, illetve a katasztrófa sújtotta területeken alkalmazható szabályok bevezetése céljából a következő törvényt alkotja: Alapvető rendelkezések Általános szabályok 1. § (1) A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés (a továbbiakban: katasztrófavédelem) nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. (2) Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.

Létesítményi Tűzoltóság

Létesítményi Tűzoltóság

A létesítményi tűzoltóság feladata 1. § (1) A létesítményi tűzoltóság tűzmegelőzési tevékenysége során a) figyelemmel kíséri és segíti a létesítmény területén a tűzvédelmi jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglaltak érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra; b) jelzi a tűzvédelmi szabálytalanságokat a létesítmény vezetőjének; c) közreműködik a munkavállalók tűzvédelmi felkészítésében, a tűzoltó eszközök és felszerelések használatának ismertetésében; d) ellátja az alkalomszerű tűzveszélyes munkák végzésénél a tűzoltói felügyeletet. (2) A létesítményi tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége érdekében: a) munkaidőben gondoskodik a készenléti szolgálat ellátásáról; b) munkaidőn kívül a létesítmény vezetője által meghatározottak szerint ügyeleti szolgálatot tart; c) gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról; d) külön jogszabály szerint elkészíti a működési területén lévő létesítményekre a Tűzoltási Tervet, azt egyezteti a működési terület szerinti hivatásos önkormányzati, illetőleg önkéntes tűzoltósággal, és jóváhagyásra megküldi a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, fővárosban a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságnak; e) külön jogszabályban foglaltak szerint tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a fejezet alapulvételével a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó jogszabályba foglalt előírásokat kell figyelembe venni.

Tűzoltási és műszaki mentési szabályzat

Tűzoltási és műszaki mentési szabályzat

1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: A hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság, továbbá a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országház Tűzoltó-parancsnokság, illetőleg más hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban együtt: tűzoltóság) tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátását az e rendelet mellékletében meghatározott Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásai szerint köteles végrehajtani.

Tűzvédelmi bírság

Tűzvédelmi bírság

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Tűzvédelmi hatósági tevékenység

Tűzvédelmi hatósági tevékenység

1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság, mint első fokú tűzvédelmi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól, - azonos biztonságot nyújtó előírások megtétele mellett - kérelemre eltérést engedélyezhet, b) a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el, c) tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tart, d) jogszabályban meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szab ki, e) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást, f) hatósági bizonyítványt ad ki, g) a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja, h) a tűzvédelmi ellenőrzés, a tűzvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok, a tűzkárok megelőzése érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértések megszüntetésére, és szükség esetén tűzvédelmi hatósági intézkedést tesz, i) az üzemeltetést, a tevékenység folytatását, az anyagok tárolását - amennyiben a rendeltetéstől eltérően közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt jelent - a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig szünetelteti, j) a jogszabályok keretei között m

Hirdetés
Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) az az irat, amely az építési termék tűzvédelmi jellemzőit, valamint tűzvédelmi alkalmazási feltételeit igazolja. A tűzvédelem és polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 43/2004. (VII. 7.) BM rendelettel módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet előírja, hogy építési termék akkor építhető be, használható, ha annak tűzvédelmi megfelelőségét kijelölt tanúsító szervezet tanúsította. Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4.§ c) pontja alapján a megfelelőség igazolás alapját - amennyiben az építési termékre vonatkozóan nincs érvényben honosított, harmonizált szabvány vagy Európai Műszaki Engedély - az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) képezi. Az építési termékre vonatkozó Építőipari Műszaki Engedély kiadására, mint kijelölt szervezet, kizárólag az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.) jogosult. Az ÉME kötelezett termékek esetén az ÉME kiadásával együtt az építési termék tűzvédelmi jellemzőit, valamint tűzvédelmi alkalmazási feltételeit is tartalmazó Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolást (TMI), a nem ÉME kötelezett termékek (pl. felvonóakna-ajtók) esetében Vizsgálati jegyzőkönyvet és Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolást fog

Tűzvédelmi szakértői tevékenység

Tűzvédelmi szakértői tevékenység

1. § (1) A tűzvédelmi szakterületeken szakértőként csak az a természetes személy tevékenykedhet, aki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) által vezetett szakértői névjegyzékben szerepel, és érvényes tűzvédelmi szakértői igazolvánnyal rendelkezik. (2) A tűzvédelmi szakértői szakterületeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. § (1) Tűzvédelmi szakértők névjegyzékébe csak az vehető fel, aki: a) büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt, b) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a külön jogszabály szerint meghatározott felsőfokú tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkezik, c) az adott tűzvédelmi szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, d) az OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) által összeállított bizottság előtt a kérelmezett szakterületen eredményes vizsgát (a továbbiakban: vizsga) tett.

Tűzvédelmi szakvizsga

Tűzvédelmi szakvizsga

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Tűzvédelmi törvény

Tűzvédelmi törvény

Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására a következő törvényt alkotja.

Tuti menü